az ru en 
 
<< Əvvəlki Səhifə
İstehsalat üzrə Mütəxəsislər (Vəzifə borcu və Kvalifikasiya tələbləri)

1). CƏKİB-BÜKÜCÜ-QABLAŞDIRICI AVTOMATININ OPERATORU.

Sahə: İstehsalat sexi

İşin xüsusiyyəti:

3-cü dərəcə:
• Dozalaşdırıcı, ölcüçü, cəkici, tələb olunan həcmdə və ya sayda məhsulu (əmtəəni) ayıran qurğuları olan cəkib-bükücü-qablaşdırıcı maşın,avtomat və yarımavtomatlarda verilmiş həcmdə, kütlədə və sayda müxtəlif növ bərk, pasta şəkilli, dənəvər və tək-tək məhsul (əmtəə) və məmulatların cəkilib-bükülməsi və qablaşdırılması prosesinin aparılması.
• Məhsulun (əmtəənin) porsiyalarla hazır paketlərə, qutulara, kisələrə və s. avtomatik qablaşdırılması.
• Paketlərin, kisə və qutuların tikilməsi və etiketlərin yapışdırılması (bükülməsi).
• Dozalaşdırıcı qurğunun bunkerinə məhsulun yüklənməsi.
• Dolayıcı-bükücü materialların-kağızın,perqamentin,folqanın,sellafonun və digər bükücü materialın bükücü maşın-avtomatlara, cəkib-qablaşdırıcı aqreqatlara salınması.
• Ayrı-ayrı məmulatların kağıza,folqaya cellafona və digər bükücü materiala bükücü maşın-avtomatlarda, cəkib-bükücü qablaşdırıcı aqreqatlardaavtomatik qidalandırıcı, özü qatlayıb-acan və digər nəqliyyat qurğuları vasitəsilə ötürülərək bükülməsi.
• Xidmət edilən avadanlığın cari təmiri.
• Cəkisi, həcmi, keyfiyyəti uyğun olmayan məhsulların brak kimi ayrılması.

Bilməlidir:
• Xidmət edilən avadanlığın quruluşunu;
• Məhsulun bükülməsi və qablaşdırılmasının tərtibinə qoyulan tələbləri;
• Dozatorların verilmiş həcm,kütləyə və kəmiyyətə uyğun tənzimlənməsi;
• Cəkilib-bükülmə prosesində məhsulun və bükücü materialın itkisinə qoyulan normaları;
• Avadanlığın işində olan nasazlıqların aradan qaldırılması üsullarını;
• Cəkilib-bükülən məhsulun assortimentini, say kütlə və həcm standartını və fərqləndirici xüsusiyyətlərini;
• Məmulatın bükülməsinə qoyulan texniki şərtləri;
• Məhsulun keyfiyyətinə və butulkaların xarici tərtibatına qoyulan tələbləri.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta ixtisas təhsili;
• 3 aydan az olmayaraq tədris kursları;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

2). MAYALAMA İSTEHSALATI üzrə SAHƏ USTASI.

Vəzifə: Mayalama istehsalatı üzrə sahə ustası

Sahə: mayalama sahəsi

Vəzifə borcu:

• Maya vurma Sahəsinin Ustası baş texnoloqun göstərişlərini yerinə yetirir.
• Ona tapşırılmış sahənin bütün texniki vasitələrini idarə edir
• Maya vurma sahəsi avadanlığının, texniki vasitələrinin və cihazlarının texniki istifadə qaydalarının yerinə yetirilməsini təmin edir və ona nəzarət edir.
• Ona tapşırılmış sahədə sanitar-gigiyena qaydaları və konstruksiyaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Maya vurma sahəsinin avadanlıq və yerinin yuyulmasında şəxsən iştirak edir.
• Ona tapşırılmış materiallara görə (bakterioloci konsentratlar, quru mayalar, kefir göbələkcikləri və s.) maddi cavabdehlik daşıyır.
• Məsrəf materiallarının istifadəsi və onların vaxtında artırılmasına nəzarət edir.
• Qeydlər aparır və qaydalara uyğun olaraq maya vurma sahəsinin istehsalat curnallarında
qeydlərin düzgünlüyünə şəxsən nəzarət edir.
• Maya vurma sahəsi avadanlığının texniki vəziyyətinə, plan və qəza təmirinin vaxtında
aparılmasına nəzarət edir.
• Təlimata uyğun olaraq bakterioloci preparatlar və kimyəvi reaktivlərin düzgün istifadəsinə
nəzarət edir.
• Baş texnoloqun göstərişi üzrə və təlimata uyğun olaraq maya vurma istehsalı ilə məşğul olur.
• Maya vurma sahəsi işçilərinin və ya maya vurma sahəsi ustasının vəzifələrini müvəqqəti icra edən şəxslərin öyrədilməsində işirak edir və onların maya vurma istehsalı üzrə işləri düzgün yerinə yetirmələrinə nəzarət edir.

Bilməlidir.
• Bakterioloci və kimyəvi preparatların hazırlanması.
• Maya vurma istehsalının texnologiyası.
• Pasterizasiya və sterilizasiyanın üsul və metodları
• Maya vurmanın xarakteristikası və orqanoleptik xüsusiyyətlərini.
• Maya vurmanın xarakteristikasını
• QOST tərəfindən maya vurulmaya qarşı irəli sürülən tələblər;
• Texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğına qarşı müdafiə üzrə qaydalar.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• Azərbaycan və Rus dili biliyi
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

3). MAYALAMA İSTEHSALATI üzrə APATARÇI.

Vəzifə: Mayalama istehsalatı üzrə apartçı

Sahə: mayalama sahəsi

Vəzifə borcu:

• Maya vurma sahəsi avadanlığının, texniki vasitələrinin və cihazlarının texniki istifadə qaydalarının yerinə yetirilməsini təmin edir.
• Ona tapşırılmış sahədə sanitar-gigiyena qaydaları və konstruksiyalarını yerinə yetirir. Maya vurma sahəsinin avadanlıq və yerinin yuyulmasını təmin edir.
• Ona tapşırılmış materiallara görə (bakterioloji konsentratlar, quru mayalar, kefir göbələkcikləri və s.) maddi cavabdehlik daşıyır.
• Məsrəf materiallarının istifadəsi və onların vaxtında artırılmasına nəzarət edir.
• Qaydalara uyğun olaraq maya vurma sahəsinin istehsalat curnallarında qeydlərini aparır.
• Maya vurma sahəsi avadanlığının texniki vəziyyətini vatı-vaxtında yoxlayır, plan və qəza təmirinin vaxtında aparılmasını təmin edir.
• Təlimata uyğun olaraq bakterioloci preparatlar və kimyəvi reaktivlərin düzgün istifadə etməlidir.
• Mayalama istehsalatı üzrə sahə ustasının göstərişi üzrə və təlimata uyğun olaraq maya vurma istehsalı ilə məşğul olur.

Bilməlidir.
• Bakterioloji və kimyəvi preparatların hazırlanması.
• Maya vurma istehsalının texnologiyası.
• Pasterizasiya və sterilizasiyanın üsul və metodları
• Maya vurmanın xarakteristikası və orqanoleptik xüsusiyyətlərini.
• Maya vurmanın xarakteristikasını
• QOST tərəfindən maya vurulmaya qarşı irəli sürülən tələblər;
• Texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğına qarşı müdafiə üzrə qaydalar.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta ixtisas təhsili;
• 3 aydan az olmayaraq iş stajı;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

4). SÜD MƏHSULLARININ POKETƏ və PLYONKAYA DOLDURULMASI AVTOMATININ OPERATORU

Vəzifə: Süd məhsulların paketə və plyonkaya doldurulması avtomatının operatoru

Vəzifə borcu:

• Ərzağın bunkerin dozatoruna daxil olması və avtomatın bütün qurğularının qarşılıqlı əlaqəsi sinxronizminin tənzimlənməsi.
• Avadanlığın işində xırda qüsurların aradan qaldırılması.
• Avtomatın işə salınması və dayandırılması
• Dozator bunkerinin ərzaq qalıqlarından azad olması.
• Avadanlığın sökülməsi, təmizlənməsi, yuyulması və yağlanması.
• İsifadə, texniki təhlükəsizlik üzrə təlimatlara müvafiq olaraq öz funksiyalarını tam, keyfiyyətli yerinə yetirməsi.
• Öz funksiyalarını yerinə yetirərkən işçi səmərəliliyi artırmağa imkan verən yenilikləri təklif etməli və bu zaman xərcləri azaltmalıdır. İşə götürən bu məsələləri mütləq nəzərdən keçirməli və lazımi tədbirləri görməlidir.

Bilməlidir:
• Süd məhsulların paketə və plyonkaya doldurulması avtomatının quruluşu.
• Paketə və plyonkaya doldurulan süd məhsulların əsas xassələri
• Süd məhsulların paketə və plyonkaya doldurulmasının keyfiyyəti və məhsulun qablaşdırılma tərtibatına dair tələblər
• Dozatorların verilmiş həcm, çəki, miqdar üçün tənzimlənməsi qaydaları
• Çəkib qablaşdırma prosesində məhsulun və qablaşdırma materialları itkilərinin yol verilən normaları.
• Avadanlığın işində qüsurların aradan qaldırılması tədbir və üsulları.
• Texniki təhlükəsizlik, yanğına qarşı müdafiə və istehsalat sanitariyasının tələbləri.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta təhsili;
• Treninqlərin keçirilməsi;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

5). TƏBİİ və TURŞ SÜD MƏHSULLARI üzrə SAHƏ USTASI


Vəzifə: Təbii və turş süd məhsulları üzrə sahə ustası

Sahə: Təbii və turş süd məhsulları sahəsi

Vəzifə borcu:

• Pasterizə edilmiş süd, süd turşu məhsulu, kəsmik, xama və digər məhsulların istehsalı prosesinin aparılması;
• Daxil olan südün miqdar və keyfiyyət üzrə uçotu;
• Yağsızlaşdırılmış süd və ya qaymağın əlavə edilməsinin hesablanması və südün normallaşdırılması.
• İstehsal edilmiş məhsul növləri üçün istehsalat maya vurulmasının hazırlanmasına nəzarət
• Maya tələbatı və onun daxil edilməsi miqdarının hesablanması
• Temperatur reciminin nəzarət-ölçü cihazları üzrə, qıcqırma, soyuma prosesi və yetişmənin hazır olmasının laborator məlumatları üzrə müəyyən edilməsinin termostat, xladostat kameralarında tənzimlənməsi;
• Briqadada əməyə rəhbərlik və onun təşkili;
• İstehsalat-texniki curnalın tərtib edilməsi, süd, qaymaq məsrəfinin, əsas və əlavə materialların uçotu;
• Fəhlələrin əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat və əmək intizamı qaydalarına, daxili əmək intizamı qaydalarına riayət etməsinə nəzarət edir.
Bilməlidir:
• Xidmət göstərilən avadanlığın qurulması, südün və istehsal olunan məhsulların fiziki-kimyəvi xassələrini.
• Üzlü süd məhsulları istehsalının texnologiyasını, nəzarət-ölçü cihazlarının təyinatı və tiplərini, xammal və məhsulun keyfiyyətinə normativ tələbləri, xammal və əlavə materialların məsrəfi normalarını, uçot və hesabatı.
• İstehsalat, əmək və idarəetmənin təşkili əsaslarını, daxili əmək intizamı qaydalarını, əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğına qarşı müdafiə qayda və normalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta ixtisas təhsili;
• 1 ildən az olmayaraq iş stajı;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

6). SÜD PASTERİZASİYASI və SOYUDULMASI üzrə APARATÇI

Vəzifə: Südün pasterizasiyası və soyudulması üzrə aparatçı

Sahə: istehsalat sexi

Vəzifə borcu:

• Südün (qatışıqların) və qaymaqların boruşəkilli pasterizatorlarda tələb olunan temperatura qədər pasterizə edilməsi prosesinin aparılması
• Südün (qatışığın) və qaymağın daxil olmasının, həmçinin temperatur təzyiqinin nəzarət-ölçü cihazlaı üzrə, pasterizə etmənin verilən reciminə uyğun olaraq tənzimlənməsi.
• Buxarın, şor suyun aparatlara verilməsi
• Soyudulmuş südün (qatışığın), qaymaqların istehsalat təyinatı üzrə və ya süd saxlanma baklarına göndərilməsi.
• Mikro parça və torun filtrlərdə dəyişilməsi.
• Südün təmizlənməsi prosesinin aparılması.
• Süd və süd xammalının separator prosesinin aparılması.
• Südün (qatışığın), qaymaqların müəyyən edilmiş recim üzrə homogenlənməsi prosesinin aparılması.
• Qomogenizatorun iş vəziyyətinin yoxlanması, homogenizatorun manometr üzrə yönəldilməsinin tənzimlənməsi.
• Qomogenlənmə dərəcəsinin yoxlanması üçün nümunələrin seçilməsi.
• Qomogenləşdirimiş südün və ya qaymaqların soyudulma üçün verilməsi.
• Xidmət göstərilən avadanlığın işində xırda qüsurların aradan qaldırılması.
• Aparatların sökülməsi və yuyulması ilə yuyucu məhlullarla təmizləmə və yuma.

Bilməlidir.
• Xidmət göstərilən avadanlığın mexanizmini.
• Xammalın keyfiyyətinə qarşı irəli sürülən tələbləri.
• Süd və süd xammalının separatoru.
•Təmizləmə, pasterizə etmə, qomogenləmə və soyutma proseslərinin texnologiyasını.
• Nəzarət- ölçü cihazlarının təyinatı və tiplərini.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta təhsili;
• 3 aydan az olmayaraq tədris kursu;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

7). BAŞ TEXNOLOQ.


Vəzifəsi: Baş texnoloq

Sahə: İstehsalat sexində ayrılmış otağ.

Vəzifə borcu:

Mütərəqqi, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış texnoloji proseslərin işlənib hazırlanmasını,tətbiqini və müəssisənin işlənib hazırlanmasını,tətbiqini və müəssisənin məhsul buraxılışı rejimlərini işlənib hazırlayır. İstehsalatın texnoloji hazırlığını və texniki cəhətdən yenidən qurulmasını,xammala,materiallara.əmək sərfinə qənaət,məhsulun,işlərin (xidmətlərin) keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin edə biləcək istehsal rejimini təşkil edir.
Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi planlarının,texnoloji sənədləşdirmənin hazırlanması,sexlərin,sahələrin və digər istehsalat bölmələrinin onlarla təmin edilməsinə nəzarət edir.
Məmulatlarının hazırlanması,elm və texnikanın nailiyyətlərinin.mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi,texnoloji sistemlərin layihələşdirilməsi,istehsalatın kompleks mexanikləşmədirilməsi və avtomatlaşdırılması,qeyri-standart ava-danlığın, texnoloji ləvazimat və alətlərin tətbiqi,avadanlıqlardan istifadə normativlərinə riayət edilməsi və s.təşkil edir.
Müəssisələrin yenidən qurulması,yeni texnikanın və texnologiyanın tətbiqi,sınağı və mənimsənilməsi müddətinin azaldılması üzrə tədbirlərin hazırlanması,istehsal gücünün artırılması,məhsulun keyfiyyətinin yaxşılışdırılması və əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsində iştirak edir.
Yeni maşın və mexanizmlərin,mexanikləşdirmə və avtomaşlaşdırmanın istehsalata tətbiqi və sınaq işlərində,sistem və avadanlıqların qəbulu komissiyasının işində iştirak edir.
Texnoloji şöbənin işçilərinə rəhbərlik edir,onların fəaliyyətini istiqamətləndirir və əlaqələndirir.

Bilməlidir:
Yuxarı təşkilatlarının qərar,sərəncam və əmrlərini,istehsalın texnoloji hazırlığı üzrə metodiki və normativ materialları;müəssisənin spesifik xüsusiyyətlərini,müəssisənin məhsul istehsalının texnologiyasını.layihələşdirmənin sistem və metodlarını,avadanlıqların texniki xüsusiyyətlərini,istehsal gücünü və iş rejimini, onların istesmar qaydalarını,xammala,materiala və hazır məhsula qoyulan texniki tələbləri;texniki sənədləşdirmənin aparılması və hazırlanması üzrə əsasnamə,təlimat və başqa rəhbər materialları.Yeni texnikanın və texnologiyanın tətbiqininin iqtisadi səmərəliyinin müəyyən edilməsi metodlarıni,avadanlıqların istismara hazırlanması qaydasını,elm və texnikanın nailiyyətlərini,eyni tipli məhsul buraxan sahələrin qabaqçıl təcrübələrini,iqtisadiyyatın, istehsalın,əməyin və idarəetmənin əsaslarını;əmək qanunvericiliyini,əmək mühafizəsi,texniki təhlükəsizlik,istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin qayda və normalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 5 ildən az olmayaraq iş stajı
• İşinə məsuliyyətli yanaşan ;
• Gərgin iş rejimində işləmək qabiliyyətl
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

8). İSTEHSALAT SAHƏSİNİ VƏ XİDMƏTİ OTAQLARI YIĞIŞDIRAN.

Sahə: İstehsalat sexi

İşin xüsusiyyəti:

(2-ci dərəcə)
İnzibati binalarda yerləşən xidməti otaqların, dəhlizlərin, pilləkənlərin, qovşaqların, ictimai ayaqyolunun və s. yığışdırılması. Tozun alınması,əllə və ya maşın və mexanizmlərin köməyi ilə divarların,döşəmənin,pəncərə çərcivələrinin və şüşələrin, mebel və xalca məmulatlarının süpürülüb silinməsi və yuyulması. Zibil qablarının kağızdan təmizlənməsi,dezinfeksiya məhlulu ilə yuyulması, zibilin yığılması və ona ayrılmış yerlərə aparılması.Unitazların, vannaların və başqa sanitar texniki avadanlığın təmizlənməsi və dezinfeksiyası. Yığışdırılan yerlərdə sanitar və gigiyena qaydasına riayət edilməsi.

Bilməlidir:
Otaqların silinməsi və təmiz saxlanılmasında sanitar və gigiyena qaydalarını, xidmət olunan avadanlıq və mexanizmlərin təyinatı və quruluşunu, yığışdırma qaydasını,yuyucu və dezinfeksiyaedici vasitələrin konsentrasiyasını və ondan istifadənin təhlükəsizlik qaydasını,sanitar-texniki istismarı qaydasını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Texnika təhlükəsizliyi və yanğın söndürmə qaydalarını bilməlidir.
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

9). KƏSMİK SEXİNİN SAHƏ USTASI.

Vəzifə: Kəsmik sexinin sahə ustası

Vəzifə borcu:

• Kəsmiyin hazırlanması prosesinin aparılması, nəzarət-ölçü cihazlarının köməyi ilə laxtanın yaranması, presləmə, soyutma texnoloji rejiminin, texnologiya üzrə digər iş növlərinin yerinə yetiriməsinin təmin edilməsi;
• Laxtanın emalı temperaturunun, kəsmikdə suyun olması, laxtanın qarşıdırılması recimlərinin tənzimlənməsi;
• Laxtanın turşuluq dərəcəsinə cihazlar üzrə nəzarət;
• Texnoloji recimdən kənara çıxmanın qarşısının alınması və səbəblərin aradan qaldırılması
• Xəttin sanitar təmizlənməsinin hazırlanması və təmin edilməsi.
• Sahədə əməyə rəhbərlik və onun təşkili;
• İstehsalat-texniki jurnalın tərtib edilməsi, əsas və əlavə materialların uçotu, hasilat normaları;

Bilməlidir:
• Xidmət göstərilən avadanlığın qurulmasını, südün tərkibi və fiziki-kimyəvi xassələrini, kəsmik, kəsmik məmulatları istehsalının texnologiyasını, xammal və məhslun keyfiyyətinə dair tələbləri, xammal və materialların məsrəf edilməsi normalarını, uçot və hesabatı.
• Texniki təhlükəsizlik qaydalarını, sanitar-gigiyenik tələbləri, avadanlığın istifadəsi üzrə təlimatları, daxili əmək intizamı qaydalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Müvafiq sahədə ali təhsil
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

10). KƏSMİK HAZIRLAYICISI.


Vəzifə: Kəsmik hazırlayıcısı

Sahə: kəsmik sexi

Vəzifə borcu:

• Kəsmiyin hazırlanması prosesinin aparılması, nəzarət-ölçü cihazlarının köməyi ilə laxtanın yaranması, presləmə, soyutma texnoloci reciminin, texnologiya üzrə digər iş növlərinin yerinə yetiriməsinin təmin edilməsi;
• Laxtanın emalı temperaturunun, kəsmikdə suyun olması, laxtanın qarşıdırılması recimlərinin tənzimlənməsi;
• Laxtanın turşuluq dərəcəsinə cihazlar üzrə nəzarət;
• Texnoloci recimdən kənara çıxmanın qarşısının alınması və səbəblərin aradan qaldırılması
• Xəttin sanitar təmizlənməsinin hazırlanması və təmin edilməsi.

Bilməlidir:
• Xidmət göstərilən avadanlığın qurulmasını, südün tərkibi və fiziki-kimyəvi xassələrini, kəsmik, kəsmik məmulatları istehsalının texnologiyasını, xammal və məhslun keyfiyyətinə dair tələbləri, xammal və materialların məsrəf edilməsi normalarını, uçot və hesabatı.
• Texniki təhlükəsizlik qaydalarını, sanitar-gigiyenik tələbləri, avadanlığın istifadəsi üzrə təlimatları, daxili əmək intizamı qaydalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta ixtisas təhsili;
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

11). SÜD və XAMALARIN SEPARATORÇUSU


Vəzifə: süd və süd xammalının separatorçusu

Sahə: istehsalat sexi

Vəzifə borcu:

• Süd və süd xammalının separator prosesinin aparılması.
• Südün (qatışığın) və qaymağın daxil olmasının, həmçinin temperatur təzyiqinin nəzarət-ölçü cihazları üzrə, pasterizə etmənin verilən rejiminə uyğun olaraq tənzimlənməsi.
• Buxarın, şor suyun aparatlara verilməsi
• Soyudulmuş südün (qatışığın), qaymaqların istehsalat təyinatı üzrə və ya süd saxlanma baklarına göndərilməsi.
• Mikro parça və torun filtrlərdə dəyişilməsi.
• Südün təmizlənməsi prosesinin aparılması.
• Xidmət göstərilən avadanlığın işində xırda qüsurların aradan qaldırılması.
• Aparatların sökülməsi və yuyulması ilə yuyucu məhlullarla təmizləmə və yuma.

Bilməlidir:
• Xidmət göstərilən avadanlığın mexanizmini.
• Xammalın keyfiyyətinə qarşı irəli sürülən tələbləri.
• Süd və süd xammalının separatoru.
•Təmizləmə, pasterizə etmə, qomogenləmə və soyutma proseslərinin texnologiyasını.
• Nəzarət- ölçü cihazlarının təyinatı və tiplərini.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta təhsili;
• 3 aydan az olmayaraq tədris kursu;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

12). SÜDÜN HOMOGENİZASİYASI üzrə APARATÇI

Vəzifə: Südün qomoqenizasiyası üzrə aparatçı

Sahə: istehsalat sexi

Vəzifə borcu:

• Qomogenizatorun iş vəziyyətinin yoxlanması, homogenizatorun manometr üzrə yönəldilməsinin tənzimlənməsi.
• Qomogenlənmə dərəcəsinin yoxlanması üçün nümunələrin seçilməsi.
• Qomogenləşdirimiş südün və ya qaymaqların soyudulma üçün verilməsi.
• Soyudulmuş südün (qatışığın), qaymaqların istehsalat təyinatı üzrə və ya süd saxlanma baklarına göndərilməsi.
• Mikro parça və torun filtrlərdə dəyişilməsi.
• Südün təmizlənməsi prosesinin aparılması.
• Südün (qatışığın), qaymaqların müəyyən edilmiş recim üzrə homogenlənməsi prosesinin aparılması.
• Xidmət göstərilən avadanlığın işində xırda qüsurların aradan qaldırılması.
• Aparatların sökülməsi və yuyulması ilə yuyucu məhlullarla təmizləmə və yuma.

Bilməlidir.
• Xidmət göstərilən avadanlığın mexanizmini.
• Xammalın keyfiyyətinə qarşı irəli sürülən tələbləri.
• Süd və süd xammalının separatoru.
•Təmizləmə, pasterizə etmə, qomogenləmə və soyutma proseslərinin texnologiyasını.
• Nəzarət- ölçü cihazlarının təyinatı və tiplərini.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta təhsili;
• 3 aydan az olmayaraq tədris kursu;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

13). QAZANXANA OPERATORU


Vəzifə: qazanxana operatoru

Sahə: qazanxana

Vəzifə borcu:

• Qazanxana, kompressor və yardımçı şöbələrin bütün texniki vasitələrinə nəzarət daxildir.
• Qazanxanada olan avadanlığının texniki istismar qaydalarının yerinə yetirilməsinin daimi təmin edilməsi və ona nəzarət.
• Mürəkkəb texnoloci avadanlığın istifadə edilməsində texniki təhlükəsizlik üzrə təlimatların tərtib edilməsi və onlara riayət edilməsi.
• Lazımi planlaşdırmadan sonra Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən Təsərrüfatın texniki vasitələri və avadanlığının texniki xidmət və təmrinin həyata keçirilməsi.
• Texniki sənədlərin texniki təhlükəsizlik qayda və normalarına uyğunluğuna nəzarət.
• Qazanxanada olan avadanlığının vaxtlı-vaxtında yoxlanması və sınaqdan keçməsinin təmin edilməsi.
• Qazanxanada ona həvalə edilmiş avadanlığının istismarı və təhlükəsiz xidmət göstərməsi üzrə təlimatların hazırlanmasında iştirak etmək.
• Ona həvalə edilmiş avadanlıq və texniki vasitələrin texniki sənədlərinin həyata keçirilməsi və aparılması.

Bilməlidir:
• Qazanxana avadanlığının istismarı üzrə geniş və dəqiq bilikləri.
• Daimi və dəyişkən cərəyanlı elektrik maşınlarının, elektrik mühərriklərinin, transfolrmatorların, kompressorların, qazanların, qızdırıcı yardımçı avadanlığın quraşdırılması;
• Müxtəlif elektrik materiallarının növləri, onların təyinatı və xassələri.
• Buraxıcı və tənzimləyici qurğuların, kontaktların qoruyucularının və kontrollerin (aparat) konstruksyasını və təyinatını;
• Qazanxanada olan avadanlığının sınaqdan keçmə qaydası və normalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta ixtisas
• 3 aydan az olmayan tədris kursu;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

14). BUXARI MEXANİKİ QÜVVƏYƏ ÇEVİRƏN TƏSƏRRÜFATIN MÜDİRİ


Vəzifə: Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən
təsərrüfatın müdiri

Sahə: qazanxana


Vəzifə borcu:

• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri ona həvalə edilmiş Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri işinə peşəkar şəkildə rəhbərlik etməlidir.
• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdirinin vəzifəsinə qazanxana, kompressor və yardımçı şöbələrin bütün texniki vasitələrinə nəzarət daxildir.
• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri avadanlığının texniki istismar qaydalarının yerinə yetirilməsinin daimi təmin edilməsi və ona nəzarət.
• Mürəkkəb texnoloji avadanlığın istifadə edilməsində texniki təhlükəsizlik üzrə təlimatların tərtib edilməsi və onlara riayət edilməsi.
• Lazımi planlaşdırmadan sonra Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri texniki vasitələri və avadanlığının texniki xidmət və təmrinin həyata keçirilməsi.
• Texniki sənədlərin texniki təhlükəsizlik qayda və normalarına uyğunluğuna nəzarət.
• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri avadanlığının vaxtlı-vaxtında yoxlanması və sınaqdan keçməsinin təmin edilməsi.
• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri ona həvalə edilmiş avadanlığının istismarı və təhlükəsiz xidmət göstərməsi üzrə təlimatların hazırlanmasında iştirak etmək.
• Ona həvalə edilmiş avadanlıq və texniki vasitələrin texniki sənədlərinin həyata keçirilməsi və aparılması.

Bilməlidir:
• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri avadanlığının istismarı üzrə geniş və dəqiq bilikləri.
• Daimi və dəyişkən cərəyanlı elektrik maşınlarının, elektrik mühərriklərinin, transfolrmatorların, kompressorların, qazanların, qızdırıcı yardımçı avadanlığın quraşdırılması;
• Müxtəlif elektrik materiallarının növləri, onların təyinatı və xassələri.
• Buraxıcı və tənzimləyici qurğuların, kontaktların qoruyucularının və kontrollerin (aparat) konstruksyasını və təyinatını;
• Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən təsərrüfatın müdiri adanlığının sınaqdan keçmə qaydası və normalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Ali texniki təhsili;
• 3 ildən az olmayaraq iş stajı;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam

15). QABLAŞDIRICI


Vəzifəsi: Qablaşdırıcı

Sahə: istehsalat sexi

Vəzifə borcu:

Müəssisədə istehsal edilən məhsulların çəkib qablaşdırılması proseslərində iştirak edir.
• Çəkib qablaşdırıcı maşının operatorunun işini bütün lazımi avadanlıqla təmin edir.
• Lazım gəldikdə istehsalat sahəsində çəkib qablaşdırma prosesində mövcud olan üçün cavabdehdir.
• Qablaşdırma və taranın bütövlüyünü yoxlayır və qüsurlar barədə operatora vaxtında xəbər verir.
• Tərəzidə çəkilib bükülmüş məhsulun miqdarının uçotunu aparır və sex daxilində yüklənməyə nəzarət edir.

Bilməlidir:
Sexin texnoloci avadanlığını.
• Sexin buraxdığı məhsulun tərkibini
• Daxili əmək intizamı qaydalarını
• Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsiziyi, istehslat sanitariyası qaydalarını.

Kvalifikasiya tələbləri:
• Orta təhsil;
• 3 aydan az olmayaraq tədris kursu;
• Şəkilli CV

Bu vəzifəyə iddialıyam
<< Əvvəlki Səhifə
 

Bütün hüquqlar qorunur
Copyright © 2011 mpro.az